Voorzitter College van Bestuur Verus (Vervuld)

Locatie

Woerden

Publicatiedatum

23-06-2017

Opdrachtgever

Aardoom & de Jong

Functieomschrijving

In verband met het verstrijken van de termijn van de huidige voorzitter is de Raad van Toezicht van Verus op zoek naar een inspirerende, enthousiasmerende en vooral verbindende Voorzitter College van Bestuur.

Het eenhoofdig College van Bestuur is in de persoon van de voorzitter belast met het bestuur en beheer van Verus (circa 73 FTE) en vormt het bevoegd gezag. De bestuurder geeft integraal leiding aan de bureauorganisatie, waarbij de balans tussen enerzijds inhoud, innovatie en kwaliteit en anderzijds de bedrijfsvoering is gewaarborgd en de organisatieontwikkeling in balans is met de beschikbare middelen. De voorzitter initieert en draagt, in samenspel met de directie en ondersteunende afdelingen, zorg voor het voorbereiden, vaststellen, (doen) uitvoeren en evalueren van alle beleidsterreinen en geeft sturing aan de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Hij/zij is in de eerste plaats een verbinder en bouwer, die medewerkers stimuleert in hun persoonlijke ontwikkeling, investeert in vernieuwing en kansen voor Verus weet te verzilveren.

Naar buiten toe is de bestuurder duidelijk zichtbaar en herkenbaar in diverse netwerken. Hij/zij beweegt zich soepel in het spel tussen verschillende interne en externe partners met soms tegengestelde belangen, heeft een goed gevoel voor politiek en weet succesvolle, toekomstbestendige samenwerking met partijen aan te gaan. De Voorzitter dient het vermogen te hebben om adequaat in te spelen op nieuwe maatschappelijke tendensen en vraagstukken. De voorzitter deelt de bevlogenheid ten opzichte van de inhoud met de professionals en behoudt het evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Hij/zij zet zich in voor versterking van de godsdienstige identiteit van het onderwijs. De voorzitter investeert veel in contact met de leden, luistert naar hen en spreekt hun taal. Hij/zij zoekt met hen naar de betekenis van het christelijk en katholiek onderwijs in de wereld van morgen. Hij/zij vertegenwoordigt Verus in contacten en overlegvormen met (internationale) samenwerkingspartners en partijen en weet de winst hieruit naar het bijzonder onderwijs toe te brengen in de vorm van het stimuleren van goed onderwijs; onderhoudt en ontwikkelt (internationale) netwerken die de positie van de organisatie versterken, vervult zowel intern als extern de gids- en boegbeeldfunctie en zorgt voor duidelijke en herkenbare profilering, belangenbehartiging en positionering van Verus.

De voorzitter College van Bestuur voert zijn/haar taken uit onder toezicht van de Raad van Toezicht en legt verantwoording af over de resultaten van de organisatie. De voorzitter dient daarnaast de grondslag van de vereniging vanuit persoonlijke levensovertuiging te onderschrijven en zijn/haar handelen daarop te baseren. Integriteit, authenticiteit en resultaatgerichtheid zijn vanzelfsprekend.

Functie eisen en persoonlijkheidsprofiel

• (Strategisch) denk- en werkvermogen op academisch niveau
• Ervaring met de organisatorische, bedrijfskundige en beleidsmatige aspecten van (onderwijs)organisaties
• In staat een visie te ontwikkelen op het gebied van digitale strategieën
• Is in de organisatie zichtbaar als leider en voert een stimulerende en coachende vorm van leiderschap uit in relatie met de organisatie
• In staat om vanuit een persoonlijke gelovige betrokkenheid, de katholieke/christelijke identiteit en waarden dialogisch te vertolken en namens de leden uit te dragen
• Vaardigheid in het positioneren van een organisatie
• Aantoonbare affiniteit met onderwijs
• Ervaring met bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen; beschikken over een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel
• Vaardigheid in het onderhandelen
• Is vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht om hen in staat te stellen de governance taken goed uit te voeren, onder andere door een adequate en tijdige informatievoorziening, open communicatie en dialoog met de Raad van Toezicht

De voorzitter College van Bestuur van Verus voldoet aan de volgende persoonskenmerken:
• Een daadkrachtig bestuurder met bewezen ervaring om externe omstandigheden om te zetten in strategie en organisatiepraktijken
• Een heldere en aansprekende visie op de dynamiek in de samenleving naar scholen toe
• Bestuurder met onmiskenbare voorzitterskwaliteiten en statuur; die in staat is zowel luisterend als handelend op te treden met wijsheid, senioriteit en rust
• Transparant, de dialoog opzoekend, niet bang voor spraak en tegenspraak
• In staat het belang van verschillende groepen in zich te kunnen dragen
• Een enthousiasmerende voortrekker met durf en verbeeldingskracht
• Is persoonlijk betrokken bij de Rooms Katholieke / Protestants Christelijke geloofstraditie en begrijpt de worstelingen rond identiteit van het hedendaagse confessionele onderwijs
• Een transformationeel leider die naar buiten kijkt en wat hij/zij ziet omzet in visie en beleid
• Een bekwame bruggenbouwer, netwerker en verbinder, die de eenheid binnen de organisatie bevordert en bewaakt en gericht is op in- en externe samenwerking
• Groot gevoel voor de relatie tussen Verus en haar omgeving en een brede belangstelling voor vraagstukken op het vlak van onderwijs en jeugd
• In staat de waarde van spiritualiteit in onze samenleving over te brengen en uit te leggen
• Een integere, authentieke en transparante leider met passie en natuurlijk gezag

Bedrijfsprofiel

Verus in Woerden is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4.000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Vanuit de christelijke identiteit inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus haar leden met het doel de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van leerlingen en studenten te verbeteren, als dienst aan onze samenleving.

Beweging van goed onderwijs
Goed onderwijs vanuit vertrouwen en betrokkenheid van ouders en verzorgers. Verus signaleert dat maatschappelijke tendensen als technocratisering, economisering en uniformering ook het onderwijs beïnvloeden, en kiest nadrukkelijk voor een bredere benadering: onderwijs geldt namelijk als een dienst aan de leerling. Dat betekent dat de waarde van onderwijs niet te reduceren is tot maatschappelijk nut en economisch rendement. Onderwijs dat betekenis heeft, zal de gehele leerling raken: hoofd, hart en handen.

Geïnspireerd door en geworteld in de katholieke en christelijke traditie en waarden wil Verus een bijdrage leveren aan goed onderwijs en doet dat als profielorganisatie. Dat betekent dat scholen onderwijs aanbieden vanuit het katholieke en christelijke perspectief van geloof, hoop en liefde. Dat leidt tot een geïnspireerde visie op wat werkelijk van waarde is, waarbij gehecht wordt aan betrokkenheid van de diverse geledingen: ouders/verzorgers, docenten, managers, bestuurders en toezichthouders.

Verus: verbinder, inspirator, belangenbehartiger en adviseur
Als identiteitsorganisatie verbindt en inspireert Verus haar leden door middel van ontmoeting, advisering/begeleiding, het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast behartigt Verus de belangen van haar leden en worden leden ondersteund met adviezen op diverse beleidsterreinen waaronder juridische zaken.

Als kern van de strategische agenda hanteert Verus drie doelstellingen:
1. Versterking van de katholieke en christelijke identiteit van het onderwijs
2. Versterking van toegevoegde waarde voor de leden en daarmee de ledenbinding
3. Versterking van het publieke profiel en de uitstraling van Verus en van het katholiek en christelijk onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, met inachtneming van vigerende WNT2 normen en toepasselijke wet- en regelgeving. Het aanbod van Verus is afhankelijk van uw ervaring en profiel. U wordt benoemd voor een periode van 4 jaar waarna conform statuten van de vereniging na afloop van de zittingsduur nog eenmaal een benoeming voor eenzelfde termijn mogelijk is.

Procedure

De werving en selectie wordt verricht door het bureau Aardoom & de Jong. Een employment-screening en een referentieonderzoek maken, nadrukkelijk onderdeel uit van deze procedure. Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure. Solliciteren kan via de "Solliciteer" knop. Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor maandag 19 juni.

Contactpersonen
Drs. Maarten Aardoom, aardoom@aardoomendejong.nl, telefoon: 06-55717739
Drs. Philippe de Jong, dejong@aardoomendejong.nl, telefoon: 06-47242447

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Utrecht
Utrecht Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.