Nieuwe vacature

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

30-01-2019

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT23904
Omgeving: Soesterberg
Startdatum: 4 maart 2019 (Let op: screening van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 december 2019
Optie op verlenging: Ja, 3x 2 maanden.
Aantal uur per week: 30 (gemiddeld, met een maximum van 1500 uur op jaarbasis)
Intakegesprek: Het gesprek zal plaatsvinden op 16 februari 2019.
Sluitingsdatum: Vrijdag 8 februari 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Senior PMO (Projectmanagement Officer) IVC (Implementatie Vernieuwing) Techniek voor gemiddeld 30 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

C2000 is het landelijk systeem dat de communicatie verzorgt tussen meldkamers en hulpverleningsdiensten in Nederland. Het systeem wordt 7x24 uur gebruikt door vooral politie, brandweer, ambulancediensten en bepaalde onderdelen van het ministerie van Defensie zoals de Koninklijke Marechaussee. Het netwerk wordt onderhouden door een commerciële organisatie. De overheid is eigenaar van het C2000 communicatiesysteem. Het ministerie heeft een aanbesteding uitgevoerd ten behoeve van de vernieuwing van het C2000-netwerk. Het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) richt zich op het aansturen en coördineren van de oplossing die door de aanbestedingspartijen wordt gerealiseerd conform de uitvraag in de aanbesteding.

Binnen het programma IVC voert het project Techniek regie op het realiseren en integreren van de verschillende onderdelen die door de externe leveranciers worden opgeleverd. Het project Techniek geeft invulling aan leveranciersmanagement en kent een 5-tal deelprojecten (T2000, P2000, Data Migratie, Beheertools en beheeropleiding, Netwerk&Connectiviteit) met evenveel partnerprojecten binnen de leveranciersorganisatie. Het sturen op samenwerking en kwalitatieve en tijdige oplevering van producten is een essentieel onderdeel van de sturing die IVC geeft op het werk dat de leveranciers. Daarnaast spelen kwaliteitsmanagement, risicomanagement en configuratiemanagement een belangrijke rol in bewaken van de voortgang.

IVC is op zoek naar een senior Projectmanagement Officer (PMO) die in staat is het control van het project verder op te zetten, uit te werken en uit te voeren. In het uitvoeren van de PMO taken is de relatie met de staf van het programma, de projectmanager Migratie en de beheerorganisatie van groot belang.

Binnen het project Techniek worden door de senior PMO de volgende doelstellingen nagestreefd:

 • Een uniforme projectaanpak
 • Een heldere een eenduidige geïntegreerde rapportagestructuur
 • Een heldere een eenduidige overlegstructuur
 • Het borgen van een volledig en kwalitatief projectdossier
 • Volledig inzicht in de voortgang vanhetgeen wordt opgeleverd door de leveranciers en de deelprojecten
 • Volledig inzicht in de kwaliteit vanhetgeen wordt opgeleverd door de leveranciers en de deelprojecten
 • In staat zijn zelfstandig onderdelen van het project aan te kunnen sturen

De kandidaat is verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:

 • Bewaken van de planning van project Techniek
 • Bewaken van de voortgang van de deelprojecten
 • Voorbereiden van de voortgangsrapportages
 • Voorbereiden van de project overleggen
 • Opstellen en bewaken van de afspraken met stakeholders
 • Opstellen en bewaken van de actielijsten
 • Opstellen en bijhouden van de kwaliteitsdocumenten, waaronder een controlepuntenmatrix (CPM)
 • Acceptatieproces binnen project Techniek
 • Ondersteunen van onderlinge afstemming tussen de deelprojecten en project Migratie
 • Monitoren van de performance van de leveranciers aan de hand van overeengekomen KPI’s

De senior PMO kent geen leidinggevende taken, maar de senior PMO is staat de projectmanagers en projectleiders van zowel IVC als de leveranciers te laten werken conform de gemaakte afspraken.

Taken/werkzaamheden:

 • Bijhouden van de planning van project Techniek en hierover rapporteren aan de projectmanager Techniek;
 • Knelpunten in de planning laten oplossen en dit bewaken;
 • Afhankelijkheden in de planning van project Techniek bewaken;
 • Opstellen, inrichten en bijhouden van een systeem voor het beschikbaar stellen van feitelijke informatie over voortgang en kwaliteit;
 • Wekelijkse voortgangsrapportage opstellen en bespreken met de projectmanager Techniek;
 • Adviseren over knel- en zorgpunten op basis van de voortgangsrapportage;
 • Voorbereiden van het wekelijke overleg van project Techniek en het wekelijkse overleg met de leveranciers;
 • Verslaglegging van deze overleggen in de vorm van een actielijst en deze bewaken;
 • Vastleggen van afspraken tussen IVC en leveranciers en deze bewaken;
 • Bijhouden van de controlepuntenmatrix, gericht op het kunnen accepteren van hetgeen wordt opgeleverd door de leveranciers en de deelprojecten;
 • Bijhouden van de PvE-compliancy van hetgeen wordt opgeleverd door de leveranciers;
 • Opstellen en bewaken van processen en procedures gericht op het borgen van de uniforme uitvoering van werkzaamheden binnen project Techniek;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die bijdragen aan de kwaliteit van de uitvoering van het project Techniek en de door de leveranciers op te leveren producten;
 • Zorg dragen dat teamleden tijdig en kwalitatief de overeengekomen deliverables opleveren;
 • Zorg dragen dat leveranciers conform afspraak de projectdeliverables inrichten, uitvoeren en opleveren;
 • Maandelijks afstemmen van stand van zaken met finance controller en kwaliteitsmanager binnen de staf van het programma en het initiëren van verbeteringen richting het team;
 • Ondersteunt en adviseert de projectmanager Techniek tijdens de uitvoering van het project.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur in de bedrijfskundige of faciliteit management richting. Diploma overleggen vereist.
 • Je beschikt over tenminste 5 jaar ervaring als senior PMO, waarvan 2 jaar recent.
 • Je beschikt over ervaring met het ondersteunen, invoeren en/of vernieuwen van PMO processen en rapportages in een complexe project omgeving (minimaal 3 jaar relevante ervaring).

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over ervaring als PMO-er in een omgeving waarin je verantwoordelijk was voor meerdere deelprojecten. Weging 30%.
 • Je beschikt over kennis en ervaring als PMO-er in een technisch georiënteerde projectorganisatie. Weging 30%.
 • Je beschikt over ervaring met Prince 2, bij voorkeur vanuit een PMO rol. Weging 20%.
 • Je beschikt over een behaalde IPMA - D en / of PMO certificering (MoP® of soortgelijk). Diploma overleggen vereist.

Competenties:

 • Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Resultaatgerichtheid - Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Stressbestendigheid - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
 • Mondelinge presentatie - Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
 • Samenbindend leiding geven - Geeft richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen en het verbinden van mensen aan doelen en het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.

• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.

• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.

• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

Onze nieuwste vacatures
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.